วันที่ 13 มกราคม 2560
STAGE : 1 ขอนแก่นไครทีเรียม @ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น กติกาการแข่งขันไครทีเรียม
ระยะทางต่อรอบ 3.8 กิโลเมตร/รอบ
* ประเภทชาย - 7 รอบ (26.6 กิโลเมตร) *
* ประเภทหญิง - 6 รอบ (22.8 กิโลเมตร) *
วันที่ 14 มกราคม 2560
STAGE : 2 แก่งดอนกลาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ – ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 กติกาการแข่งขันชิงเจ้าภูเขา
บริเวณศาลากลาง จังหวัดสกลนคร
ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร (ทําการ Rolling Start ระยะทาง 11 กิโลเมตร)
วันที่ 15 มกราคม 2560
STAGE : 3 ลานพระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 บริเวณศาลากลาง จังหวัดสกลนคร – วัดกลาง จังหวัดนครพนม
ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร (ทําการ Rolling Start ระยะทาง 8 กิโลเมตร)

STAGE 1

สำหรับรุ่น Garmin Edge 500/510/520 Download TCX
สำหรับรุ่น Garmin Edge 800/810/820/1000 Download TCX Download GPX

STAGE 2

สำหรับรุ่น Garmin Edge 500/510/520 Download TCX
สำหรับรุ่น Garmin Edge 800/810/820/1000 Download TCX Download GPX

STAGE 3

สำหรับรุ่น Garmin Edge 500/510/520 Download TCX
สำหรับรุ่น Garmin Edge 800/810/820/1000 Download TCX Download GPX